‘A just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’.

Functies Bestuur/ Functions Board

President
De bezigheden van de President zijn zeer divers. Het managen van het bestuur is één van de belangrijkste taken van een President. Hij/Zij treedt op als de coördinator van al het werk dat door het bestuur wordt uitgevoerd. Dit brengt met zich mee dat de President ervoor zorg draagt dat hij/zij van alles op de hoogte is wat zich binnen het bestuur afspeelt. De President is de voorzitter van de bestuursvergaderingen, roept bestuursvergaderingen bijeen en draagt zorg voor de inhoud van de bestuursvergaderingen d.m.v. de agenda. Ook dient de President een groot verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten en allerlei irritaties binnen het bestuur zien te kanaliseren. 

Secretary General
Als Secretary General houd je je vooral bezig met het “internal management” en ondersteunen van je bestuursgenoten. De taken van de Secretary General bestaan o.a. uit het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s, het bijhouden van de administratie en het ledenbestand en het versturen van mailings. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leden. Voor deze functie is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist en dient iemand zeer flexibel te zijn. Als Secretary General zorg je ervoor dat de vereniging draaiende blijft. Daarnaast ben je als Secretary General verantwoordelijk voor het Alumni-Netwerk. 

Treasurer
Als Treasurer ben je verantwoordelijk voor de verenigingsgelden. Je draagt er zorg voor dat de financiën van de studievereniging in orde zijn. Voor deze functie dien je affiniteit met cijfers te hebben en zeer nauwkeurig te werk kunnen gaan. Het is een pre als je enige kennis van boekhouding hebt. Als Treasurer dien je verantwoordelijk te werk te gaan. Ook is het belangrijk een langetermijnvisie te hebben. Als Treasurer draag je er zorg voor dat de vereniging een goed financieel bestuursjaar draait.

Vice President Marketing
Als Vice President Marketing ben je verantwoordelijk voor de promotie en marketing van ELSA Rotterdam. Hiertoe behoren activiteiten zoals flyeren, posters verspreiden, digitale media gebruiken en het maken van de Newsletter; onze nieuwsbrief. Deze taak gaat ook verder. Zo bestaat de mogelijkheid om je bezig te houden met photoshop en andere creatieve software. Ook mag je je tot zekere hoogte bezig houden met de acquisitie.  Belangrijk is dat je goed kunt omgaan met deadlines en dat je je commercieel kunt opstellen.

Vice President Academic Activities
De Vice President Academic Activities organiseert activiteiten zoals kantoorbezoeken, tentamentrainingen, workshops, borrels en de korte studiereis. Deze persoon heeft een commissie onder zich, een AA-commissie. 

Vice President Seminars & Conferences
De Vice President Seminars & Conferences organiseert lezingen, conferenties, debatten, institutionele bezoeken en vele andere juridische activiteiten zoals de jaarlijkse studiereis. Deze persoon geeft dan ook leiding aan twee commissies, namelijk een S&C commissie en een reiscommissie. Het is belangrijk dat de VP S&C met nieuwe ideeën kan komen en dat hij/zij een internationale visie bezit. Uiterst belangrijk is het hebben van een goed organisatievermogen.

Vice President Student Trainee Exchange Programme
Het Student Trainee Exchange Programme (STEP) is het internationale stageprogramma van ELSA. Als Vice President STEP houd je je bezig met het onderhouden van actuele stageplekken. Ook ben je voortdurend actief bezig met het werven van nieuwe stageplekken. Daarnaast organiseert de VP STEP samen met de STEP commissie workshops/trainingen voor studenten om zich te ontwikkelen. 

 

President
The President's activities are very diverse. Managing the board is one of the most important tasks of a President. He / She acts as the coordinator of all work carried out by the board. This implies that the President ensures that he / she is aware of everything that is happening within the board. The President is the chairman of the board meetings, convenes board meetings and ensures the content of the board meetings by the agenda. The President must also have a great sense of responsibility and channel all kinds of irritations within the board.

Secretary General
As a Secretary General you mainly focus on internal management and support of your board members. The tasks of the Secretary General consist of, among other things, the minutes of board meetings and GMMs, the keeping of the administration and the membership list and the sending of mailings. You are the first point of contact for the members. For this position, a good command of the Dutch language is required and someone must be very flexible. As a Secretary General you ensure that the association continues to run. In addition, as Secretary General you are responsible for the Alumni Network.

Treasurer
As Treasurer you are responsible for the association funds. You ensure that the finances of the study association are in order. For this function you need to have affinity with numbers and be able to work very accurately. It is a plus if you have some knowledge of accounting. As a Treasurer you have to act responsibly. It is also important to have a long-term vision. As Treasurer you ensure that the association runs a good financial year.

Vice President Marketing
As Vice President Marketing you are responsible for the promotion and marketing of ELSA Rotterdam. This includes activities such as flyers, distributing posters, using digital media and making the Newsletter; our newsletter. This task also continues. The possibility exists to keep you busy with photoshop and other creative software. You may also be involved in the acquisition to a certain extent. It is important that you can handle deadlines well and that you can set up commercially.

Vice President Academic Activities
The Vice President Academic Activities organizes activities such as office visits, tent training, workshops, drinks and the short study trip. This person has a commission, an AA commission.

Vice President Seminars & Conferences
The Vice President Seminars & Conferences organizes lectures, conferences, debates, institutional visits and many other legal activities such as the annual study trip. This person therefore leads two committees, namely an S & C committee and a travel committee. It is important that the VP S & C can come up with new ideas and that he / she has an international vision. Extremely important is having a good organizational ability.

Vice President Student Trainee Exchange Program
The Student Trainee Exchange Program (STEP) is the international internship program of ELSA. As Vice President STEP you are engaged in maintaining current internships. You are also actively engaged in recruiting new internships. In addition, the VP STEP, together with the STEP committee, organizes workshops / training courses for students to develop.

Agenda

6 December:

ELSA Rotterdam borrel

20 November:

ELSA day - Trip to the International Criminal Court (ICC)

19 October:

College voor de Rechten van de Mens (CRM): een klacht over leeftijd 

4 October:

Constitutieborrel ELSA Rotterdam

13 April:

Workshop De perfecte Student-Stagair bij Ploum Lodder Princen 

19 April:

Masterclass Mediation deel 2