Menu

Events

Voor opkomende evenementen, houd onze Facebook pagina in de gaten voor meer informatie/ For upcoming events, keep an eye on our Facebook page for more information. Facebook Link

(For English see below)

STEP

STEP staat voor ‘Student Trainee Exchange Programme’. Het behelst een van de meest traditionele, kenmerkende en gerenommeerde projecten die ELSA als organisatie te bieden heeft. STEP omvat een internationaal stageprogramma van ELSA dat studenten de kans biedt om werkervaring op te doen in het buitenland, waarmee zij tevens in de gelegenheid worden gesteld de sfeer binnen een exotische cultuur te kunnen proeven. De vertegenwoordiging van ELSA in meer dan 40 landen op het Europese continent brengt met zich mee dat de stages die via STEP worden aangeboden op tal van verschillende plaatsen worden volbracht en daarom ronduit divers zijn! Eventueel voorziet STEP zelfs in een stage buiten Europa, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daarmee is STEP een unieke kans om kennis te maken met een buitenlandse taal, cultuur en een ander rechtssysteem. Je wordt intensief begeleid door de lokale ELSA-groep; zij helpen onder andere met het vinden van huisvesting en de aanvraag van eventuele visums. Ook is het mogelijk om studiepunten te krijgen voor een stage in overleg met de faculteit. Daarnaast is een stagevergoeding vrijwel altijd gegarandeerd! Link naar stagecatalogus: https://step.elsa.org.

ELSA Delegations

Door deel te nemen aan ELSA Delegations krijg je inzicht op het dagelijkse werk binnen een erkende internationale organisatie waar je ook meteen de nodige ervaring opdoet met het onder andere opmaken van de nodige juridische documenten. Je verkrijgt inzichten over onderwerpen waar je normaliter geen kans voor zou kunnen krijgen en je wordt bekwamer in het lezen van verdragen en het interpreteren van internationale regels. Dit gaat allemaal onder het oog van diplomaten die jou op die manier dichterbij je droombaan kunnen brengen. Meer informatie over ELSA Delegations is te vinden op http://delegations.elsa.org/.

Summer Law School

Een Summer Law School is een intensieve zomerschool die uit minstens 40 uur aan academische activiteiten bestaat. Naast het academische programma, is er ook een bruisend sociaal en cultuur programma. Een law school duurt tussen de 7 en 14 dagen en is voor zowel studenten als voor beginnende juristen. Er zijn Law Schools voor verschillende rechtsgebieden. Lijkt het jou leuk om in een internationale omgeving en in het Engels les te krijgen bij goede universiteiten en advocatenkantoren? Kijk dan voor meer informatie op:  https://lawschools.elsa.org

Legal Research group

Een Legal Research group is groep bestaande uit studenten en jonge advocaten die onderzoek doen naar een specifiek onderwerp met het doel om de bevindingen te publiceren en openbaar te maken. Elke editie van een Legal Research group gaat over een veelbesproken onderwerp. Een Legal Research group kan zowel op lokaal, op nationaal en op internationaal niveau voorkomen. Voor meer informatie zie https://legalresearch.elsa.org/about/.

ELSA Moot Court

Op internationaal niveau kent ELSA twee moot courts: EMC2 en EHRMCC.

EMC2

De ELSA Moot Court Competition is één van de speerpunten van ELSA. De EMC2 is opgericht in 2002 en nu één van de drie grootste moot court competities ter wereld. EMC2 is een moot court gericht op het dispute settlement systeem van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In deze competitie bereiden de teams een fictieve casus voor waar zij later hun argumenten voor zowel de aanklager als de verdediger presenteren. De wereldhandsorganisatie is grootste partner. De EMC2 bestaat uit 2 rondes. De eerste ronde is een regionale ronde. In totaal zullen er 5 regionale rondes plaatsvinden: twee in Europa, één in America, één in Azië en één in Afrika. Voor meer informatie zie - http://emc2.elsa.org/. 

EHRMCC

De European Human Rights Moot Court Competition is één van de speerpunten van ELSA. De EHRMCC is opgericht in 2012 en inmiddels de grootste moot court competitie op het gebied van Europese mensenrechten. Elk lid van het winnende team wordt uitgenodigd voor een stage bij het Europese hof van de mens. (Voor meer informatie zie - http://ehrmcc.elsa.org/)

ELSA Day

Elke laatste woensdag van november is het ELSA day. Elk jaar is deze dag georganiseerd met als thema één onderwerp met betrekking tot mensenrechten. De eerste ELSA dag vond plaats op 20 maart 2013. Gedurende de hele maand november zetten alle lokale groepen in het Nederlandse ELSA Netwerk zich in om activiteiten te organiseren met betrekking tot het onderwerp. In 2016 was het thema voor ELSA day migratie recht/migration law.

 

 

STEP

STEP stands for 'Student Trainee Exchange Program'. It is one of the most traditional, distinctive and renowned projects that ELSA has to offer as an organization. STEP includes an international internship program from ELSA that offers students the opportunity to gain work experience abroad, thereby also giving them the opportunity to taste the atmosphere within an exotic culture. The representation of ELSA in more than 40 countries on the European continent means that the internships that are offered through STEP are accomplished in many different places and are therefore very diverse! STEP may even provide an internship outside Europe, for example in the United States. This makes STEP a unique opportunity to get acquainted with a foreign language, culture and a different legal system. You will be intensively guided by the local ELSA group; they help, among other things, finding accommodation and applying for visa. It is also possible to get credits for an internship in consultation with the faculty. In addition, an internship fee is almost always guaranteed! Link to internship catalog: https://step.elsa.org.

ELSA Delegations

By participating in ELSA Delegations you gain insight into the daily work within a recognized international organization where you also immediately gain the necessary experience with, among other things, preparing the necessary legal documents. You gain insights about subjects that you normally would not be able to get a chance for and you become more skilled in reading treaties and interpreting international rules. This is all under the eye of diplomats who can bring you closer to your dream job in this way. More information about ELSA Delegations can be found at http://delegations.elsa.org/.

Summer Law School

A Summer Law School is an intensive summer school that consists of at least 40 hours of academic activities. Besides the academic program, there is also a lively social and cultural program. An law school lasts between 7 and 14 days and is for both students and for starting lawyers. There are Law Schools for different jurisdictions. Would you like to be taught at good universities and law firms in an international environment and in English? Look for more information at: https://lawschools.elsa.org

Legal Research group

A Legal Research group is a group consisting of students and young lawyers who conduct research into a specific topic with the aim of publishing and publishing the findings. Every edition of a Legal Research group is about a much discussed topic. A Legal Research group can occur at local, national and international level. For more information see https://legalresearch.elsa.org/about/.

ELSA Moot Court

ELSA has two moot courts at the international level: EMC2 and EHRMCC.

EMC2

The ELSA Moot Court Competition is one of the spearheads of ELSA. The EMC2 was founded in 2002 and is now one of the three largest moot court competitions in the world. EMC2 is a moot court focused on the dispute settlement system of the World Trade Organization (WTO). In this competition, the teams prepare a fictional case where they later present their arguments for both the prosecutor and the defender. The world-wide organization is the largest partner. The EMC2 consists of 2 rounds. The first round is a regional round. A total of five regional rounds will take place: two in Europe, one in America, one in Asia and one in Africa. For more information see - http://emc2.elsa.org/.

EHRMCC

The European Human Rights Moot Court Competition is one of the spearheads of ELSA. The EHRMCC was founded in 2012 and is now the largest moot court competition in the field of European human rights. Each member of the winning team is invited to an internship at the European court of man. (For more information see - http://ehrmcc.elsa.org/)

ELSA Day

Every last Wednesday of November it is ELSA day. Every year this day is organized with the theme of one subject relating to human rights. The first ELSA day took place on 20 March 2013. During the entire month of November, all local groups in the Dutch ELSA Network are committed to organizing activities related to the subject. In 2016 the theme for ELSA day migration was law / migration law.

 

 

AGENDA:

27 November 2019:

ELSA Day: Freedom of Expression Online

20 November 2019:

Work-Life Workshop

16 January 2019:

Moot Court Competition

28-29-30 November 2018:

ELSA Day - "Right to Education" - Book Donation Event

20 November 2018:

ICC visit with ELSA Amsterdam

15 November 2018:

Studentendag  Ministerie van Financien

7 November 2018:

Constitution Drinks