Menu

The ELSA Network

Historisch Overzicht

ELSA werd in 1981 naar aanleiding van het verdrag van Helsinki opgericht door rechtenstudenten uit Oostenrijk, Hongarije, Polen en West-Duitsland. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels.

Op 4 mei 1981 werd in Wenen “The European Law Students’ Association” opgericht. De oprichters waren studenten van beide kanten van het “IJzeren Gordijn”, uit Polen, Oostenrijk, Hongarije en voormalig West-Duitsland. Zij stelden zich enerzijds tot doel te werken aan wederzijds begrip en anderzijds het leggen van internationale contacten te bevorderen. ELSA is de enige vereniging van studenten ter wereld die als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) een ‘speciale adviserende status’ t.o.v. ECOSOC (de Sociaal Economische Raad van de Verenigde Naties) heeft. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De visie van ELSA is: ‘a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 43 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. Van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 50.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Rotterdam is een van de lokale groepen in Nederland.

Key areas

In de daarop volgende jaren sloten zich in sneltreinvaart nieuwe landen aan bij deze groep. De organisatie van ELSA begon gestalte te krijgen en zich te ontwikkelen in drie hoofdtakken: Seminars & Conferences, Academic Activities en het Student Trainee Exchange Programme. Het eerste congres werd al binnen een jaar na de oprichting van ELSA gehouden.

Internationaal bestuur

ELSA bleef gestaag groeien en had in het begin van de jaren ’90 al meer dan 30 lidstaten en observerende landen. Om zo’n grote organisatie te besturen en te coördineren werd in 1993 een kantoortje in Brussel gehuurd voor het Internationale Bestuur. Al in 1995 bleek dit te klein en verhuisde het bestuur naar het huidige ELSA huis. Rond die tijd deed ook het internet zijn intrede in de ELSA organisatie. Dit resulteerde in de pas kort geleden ingevoerde mogelijkheid om via de site je aanvraag voor het stage-programma (STEP) in te dienen en de open stage-plaatsen te bekijken. Ruim twintig jaar na de oprichting zijn er ELSA groepen in meer dan 200 verschillende steden verspreid over 43 landen.

 

Historical overview

ELSA was established in 1981 by law students from Austria, Hungary, Poland and West Germany in response to the Helsinki Convention. The association aims to promote mutual understanding and cooperation between lawyers in Europe, as well as encouraging knowledge of other European legal systems.
On May 4, 1981, "The European Law Students' Association" was founded in Vienna. The founders were students from both sides of the "Iron Curtain", from Poland, Austria, Hungary and former West Germany. They aimed on the one hand to work on mutual understanding and on the other hand to promote international contacts. ELSA is the only association of students in the world that, as a non-governmental organization (NGO), has a special advisory status with ECOSOC (the Social Economic Council of the United Nations). The association aims to promote mutual understanding and cooperation between lawyers in Europe, as well as encouraging knowledge of other European legal systems. The vision of ELSA is: 'a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity'. The great strength of ELSA is its vast European network. ELSA is currently active in 43 European countries with more than 200 local groups. From Iceland to Malta and from Portugal to Russia. The 50,000 members together form the largest legal association in the world. ELSA Rotterdam is one of the local groups in the Netherlands.

Key areas

In the years that followed, new countries quickly joined this group. The organization of ELSA started to take shape and develop into three main branches: Seminars & Conferences, Academic Activities and the Student Trainee Exchange Program. The first conference was held within a year of the establishment of ELSA.

International board

ELSA continued to grow steadily and had more than 30 member states and observing countries in the early 1990s. To manage and coordinate such a large organization, a small office was rented in Brussels for the International Board in 1993. As early as 1995 this turned out to be too small and the board moved to the current ELSA house. Around that time, the internet also entered the ELSA organization. This resulted in the opportunity recently introduced to submit your application for the internship program (STEP) via the site and to view the open internship places. More than twenty years after its founding, ELSA groups exist in more than 200 different cities across 43 countries.

 

AGENDA:

27 November 2019:

ELSA Day: Freedom of Expression Online

20 November 2019:

Work-Life Workshop

16 January 2019:

Moot Court Competition

28-29-30 November 2018:

ELSA Day - "Right to Education" - Book Donation Event

20 November 2018:

ICC visit with ELSA Amsterdam

15 November 2018:

Studentendag  Ministerie van Financien

7 November 2018:

Constitution Drinks